Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Easy Peasy Good Food
Denise Maharaj-Hulspas, h.o.d.n. Easy Peasy Good Food, Beetzlaan 24 te (3762 CE) Soest, KvK nr. 80761488, die zich bezig houdt met het geven van adviezen en coaching aan individuen en gezinnen op het gebied van voeding en leefstijl, alsmede het geven van voorlichting en presentaties op deze gebieden;

Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die Easy Peasy Good Food opdracht geeft tot het leveren van ťťn of meerdere van de voornoemde diensten. Indien de betreffende dienstverlening primair geschiedt ten behoeve van een minderjarige is de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige formeel Opdrachtgever. In een dergelijk geval wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden voor zover relevant onder de aanduiding Opdrachtgever zowel verstaan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige als de minderjarige zelf.     

Partijen
Easy Peasy Good Food en Opdrachtgever;

Overeenkomst
De tussen Easy Peasy Good Food en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst tot het leveren van diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Easy Peasy Good Food opgestelde aanbiedingen en offertes en op elke Overeenkomst. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen Partijen gesloten Overeenkomst(en). Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een zakelijke Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Easy Peasy Good Food deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Easy Peasy Good Food en Opdrachtgever treden in een dergelijk geval zo nodig in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op een Overeenkomst, bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Easy Peasy Good Food zijn geheel vrijblijvend, tenzij door Easy Peasy schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Easy Peasy Good Food verstrekte gegevens, waarop Easy Peasy Good Food een offerte, aanbieding of voorstel heeft gebaseerd.

3.2 Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Easy Peasy Good Food zijn gedurende 14 dagen na dagtekening  geldig, tenzij door Easy Peasy Good Food schriftelijk anders is aangegeven.

3.3 Tussen Partijen komt een Overeenkomst tot stand indien en zodra Opdrachtgever een offerte,  aanbieding of voorstel van Easy Peasy Good Food zonder voorbehoud of wijziging binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft aanvaard en / of indien een mondeling door partijen gemaakte afspraak door Easy Peasy Good Food schriftelijk is bevestigd.  

3.4 Mondelinge toezeggingen verbinden Easy Peasy Good Food slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Easy Peasy Good Food aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering

4.1 Easy Peasy Good Food zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met inachtneming van de actuele stand van de inzichten op het gebied van voeding en leefstijl uitvoeren. Gelet op de aard van haar dienstverlening neemt easy Peasy Good Food jegens Opdrachtgever een inspanningsverplichting op zich en geen resultaatsverplichting.

4.2 Adviezen van Easy Peasy Good Food vormen geen vervanging van medische of psychische hulpverlening, maar zijn een aanvulling daarop. Easy Peasy Good Food is te allen tijde bevoegd haar advisering tussentijds / vroegtijdig te beŽindigen en Opdrachtgever door te verwijzen naar derden.  

4.3 De dienstverlening door Easy Peasy Good Food vindt plaats op een door partijen in overleg te bepalen locatie.

4.4 Easy Peasy Good Food zal bij de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van Opdrachtgever, voor zover dat naar het oordeel van Easy Peasy Good Food bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5. Tarieven

5.1 De door Easy Peasy Good Food gehanteerde en op haar website vermelde prijzen / tarieven zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, tenzij door Easy Peasy Good Food schriftelijk anders is aangegeven. 

5.2 Easy Peasy Good Food is gerechtigd een overeengekomen prijs / tarief te wijzigen met inachtneming van een termijn van minimaal een maand door middel van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever.

5.3 Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum van de aangekondigde prijswijziging, mits de wijziging leidt tot een verhoging van de prijs met meer dan 15 %, en op de voorwaarde dat bij die opzegging een termijn van minimaal twee weken in acht wordt genomen.

5.4 Indien Opdrachtgever verhinderd is een gemaakte afspraak bij te wonen dient deze uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. In dat geval brengt Easy Peasy Good Food geen kosten in rekening. Bij niet tijdige afzegging is Opdrachtgever de helft van de overeengekomen prijs met betrekking tot de niet bijgewoonde afspraak aan Easy Peasy Good Food verschuldigd. 

Artikel 6. Betaling

6.1 Tenzij anders is overeen gekomen dient de betaling door Opdrachtgever van facturen van Easy Peasy Good Food inzake de kosten van de door Easy Peasy Good Food geleverde diensten te geschieden door contante betaling op de dag van de dienstverlening, dan wel binnen 14 dagen na betaalverzoek / factuurdatum, op door Easy Peasy Good Food aangegeven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd.

6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.3 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is met ingang van de verzuimdatum de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Bij het uitblijven van tijdige betaling is Opdrachtgever  inzake de buitengerechtelijke incasso van het verschuldigde bedrag tevens aan Easy Peasy Good Food verschuldigd de redelijke kosten daarvan, zijnde een bedrag  gelijk aan 15 % van  het openstaande bedrag met een minimum van Ä 40,00.

6.4 Reclames tegen facturen dienen binnen 8 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Easy Peasy Good Food te worden ingediend. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.        

Artikel 7. Informatie en medewerking

7.1 Opdrachtgever is gehouden Easy Peasy Good Food alle in redelijkheid voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en medewerking te verschaffen, inclusief informatie over allergiŽn, intoleranties en medische aandoeningen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de aan Easy Peasy Good Food verschafte informatie.       

7.2 Indien Opdrachtgever niet aan ťťn van deze verplichtingen voldoet en Easy Peasy Good Food daardoor niet, niet geheel, niet correct of niet tijdig uitvoering aan de Overeenkomst kan geven, heeft Easy Peasy Good Food het recht die uitvoering op te schorten en / of de daardoor ontstane kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.  

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien deze door de andere Partij als zodanig is aangemerkt en / of indien het vertrouwelijke karakter daarvan redelijkerwijs uit de aard van de informatie voortvloeit.      

8.2 Indien Easy Peasy Good Food op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak verplicht wordt vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Easy Peasy Good Food zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk of door de bevoegde rechter aanvaard recht van verschoning, schiet Easy Peasy Good Food in verband met het verstrekken van die vertrouwelijke informatie niet toerekenbaar tekort in de nakoming van de Overeenkomst en is zij niet aansprakelijk of schadeplichtig jegens Opdrachtgever of derden.    

Artikel 9. Verwerking persoonsgegevens

9.1 Voor zover door Easy Peasy Good Food voorafgaande aan de totstandkoming van een Overeenkomst en tijdens de uitvoering daarvan persoonsgegevens worden verwerkt, zal Easy Peasy Good Food dat op een behoorlijke en zorgvuldige wijze doen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

9.2 Easy Peasy Good Food treft alle technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, rekening houdende met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

9.3 Opdrachtgever staat er jegens Easy Peasy Good Food voor in, dat hij slechts op rechtmatige wijze persoonsgegevens ter beschikking stelt aan Easy Peasy Good Food.

9.4 Opdrachtgever vrijwaart Easy Peasy Good Food voor de aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij de feiten die aan een dergelijke aanspraak ten grondslag liggen aan Easy Peasy Good Food kunnen worden toegerekend.

Artikel 10. Intellectuele eigendom en privacy

10.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Easy Peasy Good Food ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde (resultaten van) diensten, zoals (dag)menuís, recepten, adviezen en (online)artikelen, berusten bij Easy Peasy Good Food. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Easy Peasy Good Food niet toegestaan de inhoud van dergelijke (resultaten van) diensten anders dan voor intern gebruik te kopiŽren en / of aan derden ter beschikking of inzage te geven, dan wel deze te gebruiken of aan derden ter beschikking te stellen anders dan voor het doel, waarvoor deze door Easy Peasy Good Food aan Opdrachtgever zijn verstrekt.

10.2 Easy Peasy Good Food spant zich maximaal in om veilig te stellen dat door haar te leveren (resultaten van) diensten niet in strijd zijn met enig intellectueel eigendomsrecht van een derde en vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens aantasting van intellectuele eigendomsrechten ter zake.

10.3 Easy Peasy Good Food is gerechtigd door uitvoering van haar dienstverlening aan Opdrachtgever eventueel toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, op de voorwaarde dat daarbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.4 Indien sprake is van dienstverlening / contact op afstand, bijvoorbeeld via Whatsapp, sms, telefoon, met of zonder beeldverbinding, is Opdrachtgever niet gerechtigd daarvan beeld- of geluidsopnames te maken. 

Artikel 11. Ontbinding en opzegging

11.1 De bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst komt elk der Partijen slechts toe, indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming. Als wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst hebben in ieder geval te gelden betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens Easy Peasy Good Food en verplichtingen van Opdrachtgever tot medewerking en informatieverstrekking, nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst door Easy Peasy Good Food.     

11.2 Elk der partijen is bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

  • De andere partij (voorlopig) sursťance van betaling wordt verleend;
  • Het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd en / of intreedt;
  • De onderneming van de andere partij wordt beŽindigd of geliquideerd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

Easy Peasy Good Food is bovendien bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever direct of indirect wijzigt.

11.3 Easy Peasy Good Food is in geval van opzegging op grond van het vorige artikellid niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van reeds ontvangen gelden.

11.4 Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn zij los van het vorenstaande in algemene zin gerechtigd de Overeenkomst (al dan niet tussentijds) op te zeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.   

Artikel 12. Overmacht

12.1 Geen der Partijen kan tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst worden gehouden, indien er sprake is van overmacht: dat wil zeggen van een dusdanige  omstandigheid Ė die buiten de macht van partijen ligt en die bij het  sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had kunnen worden voorzien -, dat daardoor iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming teniet wordt gedaan. Partijen kunnen jegens elkaar slechts een beroep op overmacht doen, door de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk na het optreden daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen, zoveel mogelijk onder overlegging van bewijsstukken.

12.2 In het geval van overmacht wordt de nakoming van de daardoor getroffen verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.3 Indien een overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de door de overmacht veroorzaakte tekortkoming die ontbinding redelijkerwijs niet rechtvaardigt. In het geval van een dergelijke ontbinding wordt hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst is gepresteerd naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtgever maakt in algemene zin op eigen risico gebruik van de dienstverlening door Easy Peasy Good Food en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes en gedrag.

13.2 Easy Peasy Good Food is slechts aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden directe schade in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover die schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een toerekenbare tekortkoming zijdens Easy Peasy Good Food in de nakoming van de Overeenkomst. In dat geval komt voor vergoeding in aanmerking die schade, waartegen Easy Peasy Good Food verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van Easy Peasy Good Food geldende gebruiken. De schadevergoedingsplicht is in een dergelijk geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd dan wel redelijkerwijs zou zijn uitgekeerd, vermeerderd met het voor Easy Peasy Good Food uit hoofde van de verzekering geldende eigen risico dan wel een redelijkerwijs vergelijkbaar bedrag, maar bovendien tot maximaal het totaal bedrag exclusief BTW dat Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Easy Peasy Good Food verschuldigd is, met een maximum van Ä 250,00.

13.3 Easy Peasy Good Food is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Easy Peasy Good Food zich bij de uitvoering van haar dienstverlening heeft gebaseerd op door of namens Opdrachtgever aan Easy Peasy Good Food verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens of ontstaan doordat adviezen van Easy Peasy Good Food niet op een juiste wijze worden opgevolgd.    

13.4 Easy Peasy Good Food is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vermindering van goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, en lichamelijk of geestelijk letsel.

13.5 In het geval van schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid van Easy Peasy Good Food bij de uitvoering van de Overeenkomst gelden de voornoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid niet.

13.6 Iedere aanspraak op schadevergoeding jegens Easy Peasy Good Food vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de aanspraak, tenzij Opdrachtgever voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.  

13.7 Opdrachtgever vrijwaart Easy Peasy Good Food tegen alle aanspraken van derden die met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen, tenzij het aanspraken betreft als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Easy Peasy Good Food.               

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1 Op elke Overeenkomst en op de onderhavige voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Onverhoopte klachten van Opdrachtgever over de dienstverlening van Easy Peasy Good Food zullen door Easy Peasy Good Food aandachtig en serieus in behandeling worden genomen, met als doel tot een voor Opdrachtgever bevredigende uitkomst te komen. 

14.3 In het geval van een onverhoopt geschil inzake de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst dan wel de toepassing van de onderhavige voorwaarden, waarover Partijen ook na overleg niet tot een oplossing in der minne weten te komen, is de bevoegde rechter in de Rechtbank Midden Nederland bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen.